องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

ประกาศ ก. อบต.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลเอกสารที่เกี่ยวข้อง