องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย





ประกาศ ก. อบต.

หลักเกณฑ์และเงื่องไขการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล(แก้ไข 28 ก.ย.55)



เอกสารที่เกี่ยวข้อง