องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านบุสมอ หมู่ที่ ๔ (สายหลั

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านบุสมอ หมู่ที่ ๔ (สายหลังโรงเรียนโคกเกษม - ถนนสาย 24) ตำบลโคกไทย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร มีพื้นที่ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,648,753.61 บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)งบประมาณในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,487,000.- บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)เอกสารที่เกี่ยวข้อง