องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านบุสมอ หมู่ที่ 4 (สายคุ้มหนอ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านบุสมอ หมู่ที่ 4 (สายคุ้มหนองมะค่า - ถนนสาย 24) ตำบลโคกไทยโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านบุสมอ หมู่ที่ 4 (สายคุ้มหนองมะค่า - ถนนสาย 24) ตำบลโคกไทย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,538 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,228 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,453,856.39 บาท (ห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทสามสิบเก้าสตางค์) งบประมาณในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,351,000.- บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)เอกสารที่เกี่ยวข้อง