องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.

รายงานสรุปผลดารรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อเอกสารที่เกี่ยวข้อง