องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตำบลโคกไทยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และให้โอนบรรดา งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้สินต่าง ๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สภาตำบลโคกไทยไปเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย และประกาศเป็น ลำดับที่ 1030

    ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยมีเขตตามเขตตำบล ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยู่ในตำบลนั้น กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัย