องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

ข้อมูลประชากร


 ข้อมูลประชากร


           จำนวนประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4,863 คน แยกเป็นชาย 2,431 คน หญิง 2,432 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 108.06 คน ต่อตารางกิโลเมตร แยกตตามหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่ที่
ชื่อบ้าน
พื้นที่(ไร่)
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
1
บ้านห้วย
869
42
75
86
161
   
2
บ้านศรีษะกระบือ
989
148
231
261
492
   
3
บ้านสำลายใต้
1,170
114
230
199
429
   
4
บ้านบุสมอ
1,616
283
376
382
758
   
5
บ้านสำลายเหนือ
734
103
219
217
436
   
6
บ้านโคกไทย
1,880
113
191
218
409
   
7
บ้านหนองล้างช้าง
4,290
138
195
244
439
   
8
บ้านหนองกระทุ่ม
4,743
127
149
123
272
   
9
บ้านหัวนา
4,348
229
350
328
678
   
10
บ้านหนองใหญ่
7,106
170
323
297
620
   
11
บ้านโคกกระเบื้อง
380
44
92
77
169
   


หมายเหตุ ข้อมูล ณ 15 กรกฎาคม 2564