องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

หมู่บ้านในเขตตำบล

  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยประกอบด้วย 11 หมู่บ้านได้แก่


       หมู่ที่ 1 บ้านห้วย มีผู้ปกครอง ได้แก่   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
       หมู่ที่ 2 บ้านศรีษะกระบือ มีผู้ปกครอง ได้แก่   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
       หมู่ที่ 3 บ้านสำลายใต้ มีผู้ปกครอง ได้แก่   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
       หมู่ที่ 4 บ้านบุสมอ มีผู้ปกครอง ได้แก่   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
       หมู่ที่ 5 บ้านสำลายเหนือ มีผู้ปกครอง ได้แก่   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
       หมู่ที่ 6 บ้านโคกไทย มีผู้ปกครอง ได้แก่   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
       หมู่ที่ 7 บ้านหนองล้างช้าง มีผู้ปกครอง ได้แก่   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
       หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระทุ่ม มีผู้ปกครอง ได้แก่   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
       หมู่ที่ 9 บ้านหัวนา มีผู้ปกครอง ได้แก่   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
       หมู่ที่ 10 บ้านหนองใหญ่ มีผู้ปกครอง ได้แก่   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
       หมู่ที่ 11 บ้านโคกกระเบื้อง มีผู้ปกครอง ได้แก่   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน