องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

วัด ในเขตตำบล


   สถาบันและองค์กรทางศาสนา

            วัด / สำนักสงฆ์

            1) วัดศรีษะกระบือ ตั้งอยู่บ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ 2
                มีจำนวนพระภิกษุ / สามเณร รวมทั้งสิ้น 12 รูป

            2) วัดโคกเกษม ตั้งอยู่ที่บ้านโคกไทย หมู่ที่ 6
                มีจำนวนพระภิกษุ / สามเณร รวมทั้งสิ้น 9 รูป

            3) วัดหนองล้างช้าง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองล้างช้าง หมู่ที่ 7
                มีจำนวนพระภิกษุ / สามเณร รวมทั้งสิ้น 3 รูป

            4) วัดหัวนา ตั้งอยู่ที่บ้านหัวนา หมู่ที่ 9
                มีจำนวนพระภิกษุ / สามเณร รวมทั้งสิ้น 12 รูป

            5) วัดหนองพง ตั้งอยู่ที่บ้านหัวนา หมู่ที่ 9
                มีจำนวนพระภิกษุ / สามเณร รวมทั้งสิ้น 12 รูป

            6) วัดใหม่เจริญธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านหัวนา หมู่ที่ 4
                มีจำนวนพระภิกษุ / สามเณร รวมทั้งสิ้น 12 รูป

            * มัสยิด จำนวน - แห่ง

            * ศาลเจ้า จำนวน - แห่ง

            * โบราณสถาน จำนวน - แห่ง