องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

โรงเรียนในเขตตำบล

 

     สถานศึกษา            การศึกษา

            1) โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)ตั้งอยู่ที่บ้านบุสมอ หมู่ที่ 4
            2) โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองล้างช้าง หมู่ที่ 7
            3) โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ ตั้งอยู่ที่บ้านศีรษะกระบือ หมู่ที่ 2