องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

สภาพพื้นที่

สภาพพื้นที่


            องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย มีเนื้อที่โดยประมาณ 45.0 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 28,125 ไร่ จำแนกพื้นที่ได้ดังนี้

หมู่ที่
ชื่อบ้าน
พื้นที่ทั้งสิ้น
ทำนา(ไร่)
ทำไร่(ไร่)
ทำสวน
อื่น ๆ
หมายเหตุ
1
บ้านห้วย
869
667.00
-
25.00
177.00
   
2
บ้านศรีษะกระบือ
989
673.00
-
20.00
296.00
   
3
บ้านสำลายใต้
1,170
1,032.00
-
18.00
138.00
   
4
บ้านบุสมอ
1,616
1,385.00
-
20.00
211.00
   
5
บ้านสำลายเหนือ>
734
464.00
-
80.00
190.00
   
6
บ้านโคกไทย
1,880
1,665.00
20.00
15.00
240.00
   
7
บ้านหนองล้างช้าง
4,290
1,200.00
2,780.00
100.00
210.00
   
8
บ้านหนองกระทุ่ม
4,743
1,884.00
1,515.00
76.00
268.00
   
9
บ้านหัวนา
4,348
3,340.00
700.00
60.00
248.00
   
10
บ้านหนองใหญ่
7,106
3,061.00
3,700.00
95.00
250.00
   
11
บ้านโคกกระเบื้อง
380
216.00
-
-
169.00
   
 
รวม
28,125
15,527.00
8,715.00
509.00
2,392.00