องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

วิสัยทัศน์

 

 

วิสัยทัศน์ 

   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อแสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่ และเสนอความมุ่งมั่นและจุดยืนที่จะผลักดันให้เกิดขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตไว้ดังนี้

...เสริมสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง...