องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

อำนาจหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

            องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขต ตามมาตรา 67 ดังต่อไปนี้ 

            (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
            (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
            (3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
            (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
            (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูเพิการ
            (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น
            (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

            องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต ตามมาตรา 68 ดังต่อไปนี้ 

            (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
            (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
            (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
            (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
            (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มการเกษตรและกิจการสหกรณ์
            (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
            (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฏร
            (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
            (9) หาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
            (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
            (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
            (12) การท่องเที่ยว
            (13)การผังเมือง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

            องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขต ตามมาตรา 67 ดังต่อไปนี้ 

            (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
            (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
            (3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
            (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
            (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูเพิการ
            (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น
            (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

            องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต ตามมาตรา 68 ดังต่อไปนี้ 

            (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
            (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
            (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
            (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
            (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มการเกษตรและกิจการสหกรณ์
            (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
            (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฏร
            (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
            (9) หาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
            (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
            (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
            (12) การท่องเที่ยว
            (13)การผังเมือง