องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

ข้อมูลทั่วไป 

            องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย กระทรวงมหาดไทย ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และ ให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลโคกไทยไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย เป็นลำดับที่ 1030 

            ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยมีเขตตามเขตตำบล ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ยก เว้นส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยู่ในตำบลนั้น กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกัน วินิจฉัย 

            ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

           การตั้งถิ่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอปักธงชัย มีระยะทางห่างจากอำเภอปักธงชัยประมาณ 8.00 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

            ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเมืองปัก,ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย

 

 

             ภูมิประเทศ

            สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลมี 2 ลักษณะ            
ตอนเหนือขององค์การบริหารส่วนตำบล (ครึ่งหนึ่งของตำบล) มีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่มเป็นช่วงๆ มีลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การปลูกมันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ไม่มีแม่น้ำ ลำคลองไหลผ่าน การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมของประชาชนต้องรอแต่เพียงน้ำฝนเท่านั้น ถ้าปีใดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้ประสบปัญหาภัยแล้ง และไม่สามารถประกอบอาชีพได้           
ตอน ใต้ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลักษณะของดินเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การปลูกข้าว มีลำห้วย คลองชลประทานไหลผ่านรวมทั้งสิ้น 6 สาย แต่มีน้ำไม่ตลอดทั้งปี ช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี

            พื้นที่ 

           
ตำบลโคกไทย มีเนื้อที่โดยประมาณ 45.0 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,125 ไร่ 

            ประชากร

           
ประชากร ในพื้นที่รวม 4,555 คน แยกเป็นชาย 2,262 คน หญิง 2,293 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 101.22 คนต่อตารางกิโลเมตร 

            อาชีพ 

           
อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 75 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะทางตอนใต้ของตำบลเป็นที่ราบลุ่มมีลำน้ำ (ลำคลอง) ไหลผ่านเหมาะแก่การปลูกข้าว ส่วนทางตอนเหนือของตำบลเป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ ผลผลิตที่เป็นรายได้หลัก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น นอกนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ ฯลฯ 

            หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

          
  - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 2 แห่ง
            - โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 5 แห่ง

                1) โรงงานเฟอร์นิเจอร์ ( หัตกร ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไทย
            2) โรงงานถุงทองพลาสติก) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไทย
  3) บริษัทโคราช วู๊ด ชิพ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไทย
  4) บริษัทโชคชัยการโยธา จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไทย
  5) บริษัทรูทฟาร์ม จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลโคกไทย

            - โรงสีข้าว จำนวน 8 แห่ง 

            การศึกษา 

           
1) โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)ตั้งอยู่ที่บ้านบุสมอ หมู่ที่ 4
            2) โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองล้างช้าง หมู่ที่ 7
            3) โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ ตั้งอยู่ที่บ้านศีรษะกระบือ หมู่ที่ 2 

            สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

          
  1) วัดศีรษะกระบือ ตั้งอยู่บ้านศีรษะกระบือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกไทย
            2) วัดโคกเกษม ตั้งอยู่ที่บ้านโคกไทย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย 
            3) วัดหนองล้างช้าง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองล้างช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย 
            4) วัดหัวนา ตั้งอยู่ที่บ้านหัวนา หมู่ที่ 9 ตำบลโคกไทย 

            การคมนาคม 

           
มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ( ถนนสีคิ้ว-โชคชัย ) เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมทางอีสานตอนใต้ และมีถนนสายรองจำนวน 2 สาย คือ ถนนลาดยางสายหนองล้างช้าง (จากสาย 24) -- บ้านศีรษะกระบือ ระยะทางประมาณ 5.137 กิโลเมตร และ ถนน รพช. สายบ้านลำซอ -โคกสมอ ระยะทางประมาณ 7.600 กิโลเมตร 

            แหล่งน้ำ 

           
- ลำน้ำ, ลำคลอง, ลำห้วย

                1) ห้วยสำลาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2, 3, 5 ระยะทาง 3,600 เมตร
            2) ห้วยลำซอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9, 11, 6 ระยะทาง 3,200 เมตร
  3) ห้วยวังไฮ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ระยะทาง 12,00 เมตร
  4) ห้วยกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4, 6, 9, 11 ระยะทาง 3,450 เมตร
  5) คลองหัวลิง(อีเริง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4, 6, 9, 11 ระยะทาง 3,550 เมตร
  6) คลองไผ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3, 6 ( ต่อจากห้วยวังไฮ ) ระยะทาง 3,720 เมตร
  7) คลองไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 1, 6 ระยะทาง 18,000 เมตร
  8) คลองชลประทาน จากเขื่อนลำพระเพลิงไหลผ่านทางตอนใต้ของตำบล