องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

สภาพทางสังคม


สภาพทางสังคม


            สภาพทางสังคมองค์การบริหารส่งนตำบลโคกไทย เดิมทีเป็นสังคมที่อาศัยอยู่ห่างไกลความเจริญ การเดินทางไปมาไม่สะดวก ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนไทยโคราช (ใช้ภาษาโคราช)และชาวอิสาน ลักษณะของความเป็นอยจะมีลักษณะของชาวอิสานผสมโคราช คือยึดถือประเพณีแบบชาวอิสาน

การศึกษา      โรงเรียนประถมศึกษา

            1) โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฏร์สามัคคี) ตั้งอยู่ที่บ้านบุสมอ หมู่ที่ 4
                 - จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 115 คน เป็นชาย 69 คน หญิง 46 คน
                 - จำนวนครู รวมทั้งสิ้น 15 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 10 คน

            2) โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองล้างช้าง หมู่ที่ 7
                 - จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 122 คน เป็นชาย 71 คน หญิง 51 คน
                 - จำนวนครู รวมทั้งสิ้น 9 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 3 คน

            3) โรงเรียนวัดศรีษะกระบือ ตั้งอยู่ที่บ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ 2
                 - จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 42 คน เป็นชาย 23 คน หญิง 19 คน
                 - จำนวนครู รวมทั้งสิ้น 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน

            โรงเรียนอาชีวะศึกษา จำนวน - แห่ง

            โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง จำนวน - แห่ง

            ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 2 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา      วัด / สำนักสงฆ์

            1) วัดศรีษะกระบือ ตั้งอยู่บ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ 2
                มีจำนวนพระภิกษุ / สามเณร รวมทั้งสิ้น 12 รูป

            2) วัดโคกเกษม ตั้งอยู่ที่บ้านโคกไทย หมู่ที่ 6
                มีจำนวนพระภิกษุ / สามเณร รวมทั้งสิ้น 9 รูป

            3) วัดหนองล้างช้าง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองล้างช้าง หมู่ที่ 7
                มีจำนวนพระภิกษุ / สามเณร รวมทั้งสิ้น 3 รูป

            4) วัดหัวนา ตั้งอยู่ที่บ้านหัวนา หมู่ที่ 9
                มีจำนวนพระภิกษุ / สามเณร รวมทั้งสิ้น 12 รูป

            5) วัดหนองพง ตั้งอยู่ที่บ้านหัวนา หมู่ที่ 9
                มีจำนวนพระภิกษุ / สามเณร รวมทั้งสิ้น 12 รูป

            6) วัดใหม่เจริญธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านหัวนา หมู่ที่ 4
                มีจำนวนพระภิกษุ / สามเณร รวมทั้งสิ้น 12 รูป

            * มัสยิด จำนวน - แห่ง

            * ศาลเจ้า จำนวน - แห่ง

            * โบราณสถาน จำนวน - แห่ง