องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

สภาพทางเศรษฐกิจ

  สภาพเศรษฐกิจ

            ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 75 ของประชากรทั้งหมด เพราะทางตอนใต้ของตำบลเป็นที่ราบลุ่มมีลำน้ำ (ลำคลอง) ไหลผ่านเหมาะแก่การปลูกข้าว ส่วนทางตอนเหนือของตำบลเป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ และที่ดินส่วนใหญ่ จะเหมาะแก่การเพาะปลูก อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนจึงเป็นเกษตรกรรม ผลผลิตที่เป็นรายได้หลัก ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น นอกนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ ฯลฯ ฉะนั้น จึงสรุป

            อาชีพ

              ทำนา   จำนวน   754   ครัวเรือน   รวมทั้งสิ้น   8,633   ไร่
  ทำไร่ จำนวน 211 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 5,047 ไร่
  ทำสวน จำนวน 3 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 8 ไร่
  เลี้ยงสัตว์ จำนวน 718 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 9,288 ตัว
  ค้าขาย จำนวน 44 ครัวเรือน      
  รับจ้างทั่วไป จำนวน 651 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 1,979 คน
  ทอผ้าไหม จำนวน 233 ครัวเรือน      
  ย้อมผ้าไหม จำนวน 6 ครัวเรือน      
  ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 15 ครัวเรือน      
  รับราชการ จำนวน 34 ครัวเรือน                  หน่วยธุรกิจ

            ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 2 แห่ง
            โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 5 แห่ง

                1) โรงงานเฟอร์นิเจอร์ ( หัตกร ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  
            2) โรงงานพลาสติก(ถุงทองพลาสติก) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  
  3) บริษัทโคราช วู๊ด ชิพ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  
  4) บริษัทโชคชัยการโยธา จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  
  5) บริษัทรูทฟาร์ม จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10  

            โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 8 แห่ง