องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

กองคลัง


นางปุณยวีร์ จารุรัตนศฤงค์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวปุณยวีร์ จารุรัตนศฤงค์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวสุภาพร ศิริปรุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวเพียงพิศ เหงากระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ


นางสาวณัฐกานต์ ใคร่กระโทก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี