องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

คณะผู้บริหาร


นายมานพ กล้ากระโทก
นายก อบต.


นายสนัด ถาดดอน
รองนายก อบต.


นายสุนทร ปรุงกระโทก
รองนายก อบต.


นายสุระชัย ผิวผักแว่น
เลขานุการ นายก อบต.