องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

สำนักปลัด


นางบัญญาพร จันทรโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางวารี ขิมกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวนฤมล รอสูงเนิน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


นายปกรณ์ ปรางปรุ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวศิริพรรณ หึกขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายกิติศักดิ์์ กฤษณาฉิมพลี
คนงานทั่วไป


-ว่าง-
คนงานทั่วไป