องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

หัวหน้าส่วนราชการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายอภิรักษ์ จิตจำเริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางบัญญาพร จันทร์โพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาวปุณยวีร์ จารุรัตนศฤงค์
รักษาราชการแทนผู้อำนวนการกองคลัง


นายอาคม ศรสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอภิรักษ์ จิตจำเริญ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายอภิรักษ์ จิตจำเริญ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม