องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

สมาชิกสภา อบต.


นายประคอง เยื่องกระโทก
ประธานสภา อบต.


นายสมยศ พุดดอน
รองประธานสภา อบต.


นายประกิตติ์ รัตนะดอน
เลขานุการสภา อบต.


นางนารี มากระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นางเนตรนภา จอมครบุรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นางสาวสัญญารัตน์ มหาปาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายเสน่ห์ เจียนดอน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายบุญส่ง ดำดอน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายดำเนิน กิจพงษ์วิริยะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายเฉลียว จอมกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10


นางศิริพร รันดอน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11