องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองล้างช้าง หมู่ที่ 7 (สาย

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองล้างช้าง หมู่ที่ 7 (สายคุ้มหนองเกี้ยว) ตำบลโคกไทย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,995 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,975 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,946,748.91 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) งบประมาณในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,815,000.- บาท (ห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าหนึ่งพันบาทถ้วน)เอกสารที่เกี่ยวข้อง