องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านหัวนา หม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 9 ตำบลโคกไทย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 839,277.92 บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินทั้งสิ้น 818,000.- บาท (แปดแสนหนึ่งแปดพันบาทถ้วน)เอกสารที่เกี่ยวข้อง