องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ถึง สายบ้าน

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ถึง สายบ้านหนองด่านช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลธงชัยเหนือ หมู่ที่ 10 บ้านหนองใหญ่ ตำบลโคกไทย กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินทั้งสิ้น 6,424,000.- บาท (หกล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 6,571,816.85 บาท (หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)เอกสารที่เกี่ยวข้อง