องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

กองสวัสดิการสังคม


นายอภิรักษ์ จิตจำเริญ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายอานนท์ สิงห์ทองชัย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางพัชร์นรินทร์ ตันใจซื่อ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน